ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 10 พฤษภาคม 2565
ขยายตัวอักษร :

                   ด้วย ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ด้วยเหตุดังต่อไปนี้

                   ๑. กรณี นางสาวระพีพรรณ รัตนเหลี่ยม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาจอมเทียน เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

                   ๒. กรณี นายด๊อด เบื้องสุวรรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเดื่อ เขตเลือกตั้งที่ ๔ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕

                   ๓. กรณี นายสมชาย ถาวรสาลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย เขตเลือกตั้งที่ ๖ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕

                   ๔. กรณี นายลภัสวัฒน์ แสนสระน้อย สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๕

                   ๕. กรณี นายขจิตร์ ปลั่งกลาง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปากช่อง เขตเลือกตั้งที่ ๓ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕

                   ๖. กรณี นายเขียว อั้นเต้ง นายกเทศมนตรีตำบลควนกุน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕

                   ๗. กรณี นายบุญสม พิมพ์ทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕

                    ๘. กรณี นายมานิตย์ ตระกูลเง็ก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เขตเลือกตั้งที่ ๕ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๕

                    ๙. กรณี นางตรีณัฐฐา ยิ่งกุลภคิน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ได้ลาออก เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕

                    ๑๐. กรณี นายนริศ ดาหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรัตนวาปี เขตเลือกตั้งที่ ๖ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ได้พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

                    ๑๑. กรณี นายสมปอง เจนชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาดแร้ง เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕

                   วันนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง ดังนี้ 

                   ๑. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาจอมเทียน เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้แก่ นายธงชัย อุดมรัตน์

                   ๒. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเดื่อ เขตเลือกตั้งที่ ๔ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ นางสาวศศิธร มะเริงสิทธิ์

                   ๓. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย เขตเลือกตั้งที่ ๖ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ได้แก่ นางพิกุล ผาวันดี

                   ๔. สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ นายญาณกิตติ์ ศิริทรัพย์

                   ๕. สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปากช่อง เขตเลือกตั้งที่ ๓ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ นายชัยพล เลิศชัยประเสริฐ

                   ๖. นายกเทศมนตรีตำบลควนกุน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ได้แก่ นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง

                    ๗. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ นายคำพอง พิมพ์หนองหว้า

                    ๘. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เขตเลือกตั้งที่ ๕ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ได้แก่ นายสามารถ เกตุรัตน์

                    ๙. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ได้แก่ นายพิทัก ทองคร้าม

                    ๑๐. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรัตนวาปี เขตเลือกตั้งที่ ๖ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ได้แก่ นายอภิธาน สมบูรณ์

                    ๑๑. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาดแร้ง เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ นายปิ่น ชัยมีแรง

                   ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม

                    อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจักได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป

                    ส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถติดตามหรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote และสายด่วน ๑๔๔๔

เข้าชมทั้งหมด 98 ครั้ง