สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดอบรมให้ความรู้วิทยากร ศส.ปชต. และเครือข่ายพันธมิตร ช่วยเหลือและสังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 10 พฤษภาคม 2565
ขยายตัวอักษร :

     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร ได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมให้กรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) และ/หรือเครือข่ายพันธมิตร ซึ่งสมัครใจปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติหรือเป็นผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดให้มีการอบรมให้กับวิทยากรศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) และเครือข่ายพันธมิตร จำนวน 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 และรุ่นที่ 2 ในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 รวมจำนวน 507 คน ณ ห้องวายุภักษ์ 3 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา คอนเวนชันเซ็นเตอร์ ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

     สำหรับการจัดฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติในกระบวนการเลือกตั้ง และกระตุ้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาสังคมเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับฟังการบรรยาย เรื่อง เลือกตั้งอย่างไรให้ได้ผู้แทนที่ถูกใจ และกรุงเทพมหานครได้ประโยชน์สูงสุด โดย ผศ.ดร.อรุณ ไชยนิตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รวมทั้งการรับฟังการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ ไม่เสียสิทธิ (ถูกจำกัดสิทธิ) ไม่เสียใจ ถ้าไปเลือกตั้ง, หลักเกณฑ์และแนวทางการช่วยเหลือ และสังเกตการณ์การเลือกตั้ง, หลักเกณฑ์แนวทางการดำเนินกิจกรรม “3 สัปดาห์ประชาธิปไตย” เทคนิคแนวทางการขยายผลให้เกิดความสำเร็จ, แนวทางการใช้เอกสารรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ใบงาน ช่องทางและกำหนดการนำส่งใบงาน

     ทั้งนี้ การจัดโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการและถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด

     สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร หรือบริการสายด่วน 1444

เข้าชมทั้งหมด 79 ครั้ง