รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
โดย PR ECT 12 พฤษภาคม 2565
ขยายตัวอักษร :
วันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่..) พ.ศ... ครั้งที่ 14 และครั้งที่ 15  ซึ่งในวันที่ 11 พ.ค. 2565 ที่ประชุมกำหนดพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่..) พ.ศ... และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่..) พ.ศ... และในวันที่ 12 พ.ค. 2565 พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่..) พ.ศ...ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ 604 ชั้น 6 อาคารรัฐสภา
เข้าชมทั้งหมด 36 ครั้ง