รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานพิธีเปิดการดำเนินกิจกรรมอบรมวิทยากรประชาธิปไตย โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
โดย PR ECT 17 พฤษภาคม 2565
ขยายตัวอักษร :
วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานพิธีเปิดการดำเนินกิจกรรมอบรมวิทยากรประชาธิปไตย โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย วัตถุประสงค์เพื่ออบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แก่เครือข่ายระดับตำบล (วิทยากรประชาธิปไตยตำบล) ตามหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลต่อกลุ่มอาสาสมัคร เช่น กรรมการหมู่บ้าน (กม.) กรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) ผู้นำท้องถิ่น สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครแกนนำประชาธิปไตย ซึ่งเป็นกลุ่มแกนนำในการส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคประชาชน กลุ่มเป้าหมายในการอบรมประกอบด้วยผู้แทนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) ดีเด่นระดับอำเภอโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงา ณ ห้องประชุมเพชรพังงา โรงแรมกระทะทอง กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลทุ่งคาโงก อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
เข้าชมทั้งหมด 40 ครั้ง