รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่..) พ.ศ... ครั้งที่ 16
โดย PR ECT 18 พฤษภาคม 2565
ขยายตัวอักษร :
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่..) พ.ศ... ครั้งที่ 16 พิจารณาคำแปรญัตติร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่…) พ.ศ. …และคำแปรญัตติร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่..) พ.ศ... ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ 604 ชั้น 6 อาคารรัฐสภา
เข้าชมทั้งหมด 33 ครั้ง