รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมชี้แจงการใช้ระบบงาน ระหว่างธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
โดย PR ECT 20 พฤษภาคม 2565
ขยายตัวอักษร :

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมชี้แจงการใช้ระบบงาน KTB Corporate Online บริการชำระเงินแบบ Bulk Payment 3 Level ระหว่างธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ กับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งผ่านโปรแกรม Zoom โดยมี นางสาวกัญญา ตันติธัญญากร ผู้อำนวยการสำนักการคลัง กล่าวรายงาน และผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร และศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 1 - 8  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อผู้ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และส่งเสริมให้การปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ใช้การจ่ายด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบบริการ  KTB Corporate Online ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน ตามข้อกำหนดของธนาคารและเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2563 และกฎหมายระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งระบบงานนี้จะช่วยอำนวยความสะดวก สามารถบริหารจัดการทางการเงินด้วยตนเองได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง และสร้างความมั่นใจด้วยระบบความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

เข้าชมทั้งหมด 34 ครั้ง