รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในการประชุม รับฟังการสรุปประเด็นสาระสำคัญจากการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โดย PR ECT 28 มิถุนายน 2565
ขยายตัวอักษร :
วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในการประชุม รับฟังการสรุปประเด็นสาระสำคัญจากการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยมี นายสาโรช ไพเราะ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ และนางสาวกัญญา ตันติธัญญากร ผู้อำนวยการสำนักการคลัง พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการสรุปประเด็นดังกล่าว โดย นางสาวเกศิณี โกมลหิรัญ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะ สำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 18 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เข้าร่วมชี้แจง ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เข้าชมทั้งหมด 39 ครั้ง