ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
โดย PR ECT 22 พฤษภาคม 2566
ขยายตัวอักษร :

     ด้วยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 ด้วยเหตุดังต่อไปนี้

     1. กรณี นางสาววงศ์อะเคื้อ บุญศล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อำเภอสว่างแดนดิน เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดสกลนคร ได้ลาออก เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566

     2. กรณี นายชาตรี หล้าพรหม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ได้ลาออก เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566

     3. กรณี นายชิตพล สุระเสียง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ได้ลาออก เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566

     4. กรณี นายทนงศิลป์ วจีสิงห์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อำเภอพรรณานิคม เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดสกลนคร ได้ลาออก เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566

     5. กรณี นายพจนาถ ธานะราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อำเภอบ้านม่วง เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดสกลนคร ได้ลาออก เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566

     วันนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ซึ่งมีรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง ดังนี้

     1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อำเภอสว่างแดนดิน เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดสกลนคร  ได้แก่ นายเรวัตร กาหลง

     2. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ได้แก่ นายยนต์สวรรค์ เวชกามา

     3. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ได้แก่ นายณัฐวัฒน์ ไชยรบ

     4. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อำเภอพรรณานิคม เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดสกลนคร ได้แก่ นายทรงศักดิ์ อุปรีย์

     5. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อำเภอบ้านม่วง เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดสกลนคร ได้แก่ นางสาวอรชร หมายมั่น

     ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม

     อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจักได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป

     ส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น สามารถติดตามหรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote และสายด่วน 1444

เข้าชมทั้งหมด 348 ครั้ง