“กกต.” เตรียมร่างระเบียบ-ประกาศพรรคการเมือง 8 ฉบับ พร้อมประกาศใช้
โดย ปิยะวัน ชาตะสุภณ 02 พฤศจิกายน 2560
ขยายตัวอักษร :

รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดทำร่างระเบียบและประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 จำนวน 8 ฉบับ ดังนี้

          1. ร่างระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. …

          2. ร่างประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง บัญชีรายชื่อภาคและจังหวัด พ.ศ. …

          3. ร่างประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสาขาพรรคการเมืองหรือคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง และการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด พ.ศ. …

          4. ร่างประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง วิธีการรายงานการดำเนินกิจการของพรรคการเมือง พ.ศ. …

          5. ร่างระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง พ.ศ. …

          6. ร่างระเบียบกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารเงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง พ.ศ. …

          7. ร่างประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การรับสมัครสมาชิกพรรคการเมืองและการรายงานทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง พ.ศ. …

          8. ร่างประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่สมาชิกพรรคการเมือง ซึ่งดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. …

          ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดทำร่างระเบียบและร่างประกาศดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งหากมีการปลดล็อกหรือให้พรรคการเมืองสามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทางการเมืองได้ กกต. ก็พร้อมที่จะส่งร่างกฎหมายดังกล่าวไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลบังคับใช้ได้ทันที

เข้าชมทั้งหมด 4689 ครั้ง