“กกต.” จับมือ “มจร.” ลงนามความร่วมมือจัดทำหลักสูตรเผยแพร่ประชาธิปไตย
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 06 พฤศจิกายน 2560
ขยายตัวอักษร :

     วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. ดร.ประวิช รัตนเพียร กรรมการการเลือกตั้ง ในฐานะประธานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยว่า การลงนามในบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ นับเป็นความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน ในการบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดการสร้างพลเมืองดีและขยายเครือข่าย   ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย โดยผู้ลงนามประกอบด้วย พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา รองเลขาธิการคณะกรรมการ   การเลือกตั้ง รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการทั่วไป และนายเมธา ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

          สำหรับการลงนามความร่วมมือการสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยและขยายเครือข่ายนั้น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตระหนักถึงความสำคัญของสื่อบุคคลที่จะเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีเครือข่ายและนักศึกษาอยู่ทั่วประเทศ โดยมีสหวิทยาเขต จำนวน 27 แห่ง และสหวิทยาเขตในแต่ละพื้นที่มีพระสงฆ์ทำหน้าที่สอนวิชาพระพุทธศาสนาในระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 17,000 รูป ซึ่งนับเป็นความร่วมมือที่ดีในการสร้างเครือข่ายร่วมกันในเชิงวิชาการโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะเป็นหน่วยงานที่กำหนดเนื้อหาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวิชาพระพุทธศาสนา เช่น การซื้อสิทธิขายเสียงไม่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา การสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

          ส่วนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะเป็นหน่วยงานดำเนินการจัดทำคู่มือการเรียนการสอน และจัดอบรมถ่ายทอดเนื้อหาหลักสูตรดังกล่าวให้กับผู้สอนโดยสำนักงาน กกต. มีศูนย์ส่งเสริมการศึกษา และการมีส่วนร่วมของพลเมือง 8 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างการพัฒนาประชาธิปไตย    การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนและการสร้างความเป็นพลเมืองแก่บุคลากร นิสิต นักศึกษา และคณาจารย์ ตลอดจนประชาชนทั่วไป จึงนับว่าการถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมทั้งการบริหารจัดการในส่วนนี้จะเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทั้ง 2 หน่วยงาน ในการพัฒนางานของสำนักงาน         คณะกรรมการการเลือกตั้ง และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอีกด้วย ดร.ประวิช กล่าว  

เข้าชมทั้งหมด 336 ครั้ง