กกต. ปูพรมภาคเหนือจัดอบรมส่งเสริมบทบาทสตรีร่วมพัฒนาการเมือง รุ่นที่ 3
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 05 กุมภาพันธ์ 2561
ขยายตัวอักษร :

     ดร.ประวิช รัตนเพียร กรรมการการเลือกตั้ง กล่าวเปิดโครงการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับบทบาทพลเมือง โดยการส่งเสริมบทบาทสตรีกับการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตย รุ่นที่ 3 (ภาคเหนือ) ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรม เมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ จังหวัดพิษณุโลก ว่า ในการจัดอบรมครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 3เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับบทบาทพลเมือง โดยการส่งเสริมบทบาทสตรีกับการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตยในพื้นที่ภาคเหนือ ประกอบด้วย 17 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน นครสวรรค์ กำแพงเพชร ตาก อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ และอุทัยธานี กลุ่มเป้าหมายเป็นตัวแทนสตรีจากแกนนำเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) และหมู่บ้านไม่ขายเสียง นักวิชาการ ที่ทำงานเกี่ยวกับประเด็นผู้หญิง ผู้แทนจากสมาคม องค์การ ชมรม มูลนิธิ หน่วยงานที่ทำงานด้านส่งเสริมสตรี-สิทธิเสรีภาพ-บทบาทหญิงชาย ผู้แทนจากสื่อมวลชน จังหวัดละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 51 คน  

      สำหรับการจัดอบรมโครงการดังกล่าว นับเป็นการส่งเสริมบทบาทสตรีให้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีภาพและเสมอภาคเท่าเทียมกัน การพัฒนาจากฐานรากจึงเป็นเงื่อนไขที่สำคัญ โดยกลุ่มสตรีเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประชาธิปไตยให้เข็มแข็ง และเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการเมืองของประเทศที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน การไม่ซื้อสิทธิขายเสียง เป็นปัญหาที่หยั่งรากลึกส่งผลต่อการพัฒนาประชาธิปไตยในการเลือกตั้งทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น ดร.ประวิช กล่าว

เข้าชมทั้งหมด 264 ครั้ง