กกต. ติวเข้มพนักงานจัดอบรมหลักสูตรสืบสวนและไต่สวนระดับกลาง รุ่นที่ 4
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 12 กุมภาพันธ์ 2561
ขยายตัวอักษร :

     วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2561) นายบุญส่ง น้อยโสภณ กรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรสืบสวนและไต่สวนระดับกลาง  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแก่บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มีหน้าที่สืบสวนไต่สวนคดีเลือกตั้ง เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560

     สำหรับการเปิดอบรมครั้งนี้เป็นการอบรม รุ่นที่ 4 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 64 คน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยานอกจากการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะและเทคนิคด้านการสืบสวนและไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ซึ่งกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ได้ประกาศบังคับใช้แล้วยังได้มุ่งเน้นให้เจาะลึกและวิเคราะห์เนื้อหาสาระของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ร่างพระราชประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาด้วย โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ มาให้ความรู้ เช่น ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ พนักงานอัยการ  สภาทนายความ และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ตลอดทั้งการดูงานนอกสถานที่ ได้แก่ สำนักงาน ปปช. สำนักงาน ปปส. และศาลอุทธรณ์ภาค เป็นที่เชื่อมั่นได้ว่าเมื่อพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งผ่านการฝึกอบรมครั้งนี้แล้วจะสามารถดำเนินคดีเลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมสมดังเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยต่อไป

เข้าชมทั้งหมด 333 ครั้ง