“กกต.” จับมือ “สภาฯ โรมันคาทอลิก” ร่วมมือทางวิชาการต่อยอดประชาธิปไตย
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 12 กุมภาพันธ์ 2561
ขยายตัวอักษร :

     วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในฐานะประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า การลงนามในบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ นับเป็นความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน ในการบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนางานทางวิชาการร่วมกัน

     สำหรับการลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ ผู้ลงนามประกอบด้วย มุขนายกยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เลขาธิการสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย และ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมี มงซินญอร์ ดร.แอนดรูว์ วิษณุ ธัญญอนันต์ รองเลขาธิการสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ซิสเตอร์มารีอา วิมลรัตน์ ศรีธรักษา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย นายเมธา ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ นายวีระ ยี่แพร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง เป็นพยานในการลงนามครั้งนี้

          ส่วนกรอบและแนวทางความร่วมมือในการจัดทำกิจกรรมต่างๆ ทางด้านวิชาการของทั้ง 2 หน่วยงานร่วมกัน คือ การฝึกอบรม การสัมมนา การประชุมทางวิชาการ การพัฒนาเครือข่าย การพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ ตลอดทั้งความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมนักวิชาการ และผู้นำองค์กรและชุมชน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางด้านการสร้างความรู้และความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยและกระบวนการเลือกตั้งทุกระดับ รวมทั้งประสานงานให้ความร่วมมือและสนับสนุนทรัพยากร อาทิ นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูล เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดกิจกรรมต่างๆ ของทั้งสองฝ่ายบรรลุเป้าหมาย

          โดยเฉพาะการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน การสร้างความเป็นพลเมืองดีแก่บุคลากร นักเรียน นิสิต นักศึกษาและคณาจารย์ ตลอดจนประชาชนทั่วไป พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าว

 

เข้าชมทั้งหมด 313 ครั้ง