กกต. บ่มเพาะ “คณะยุวชนประชาธิปไตย” เสริมสร้างการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 23 มีนาคม 2561
ขยายตัวอักษร :

     วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 14.00-14.30 น. นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ได้ให้การต้อนรับคณะยุวชนประชาธิปไตย ชาย-หญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ สายอาชีพ ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าฯ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะและศึกษาดูงานภายใน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

       นายศุภชัย สมเจริญ เปิดเผยว่า การศึกษาดูงานของคณะยุวชนประชาธิปไตยฯ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีจำนวน 2 รุ่นๆ ละ 65 คน รุ่นที่ 1 วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 14.00-16.30 น. และรุ่นที่ 2 วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 14.00-16.30 น. โดยคณะศึกษาดูงานจะได้รับการฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาท อำนาจหน้าที่ของ กกต.” รวมทั้งเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยของสำนักงานคณะกรรมการ  การเลือกตั้ง ซึ่งเป็นศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยที่ส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ผ่านการเรียนรู้หลากหลายมิติ เช่น ห้องภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดประวัติศาสตร์ทางการเมืองและเส้นทางสู่วิถีประชาธิปไตยของไทย รวมทั้งห้องจำลองการเลือกตั้งที่สามารถทดลองใช้สิทธิเลือกตั้งได้จริง การสาธิตเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดทั้งห้องรัฐสภาจำลองที่ทำให้ผู้เข้าเยี่ยมชมได้สัมผัสบรรยากาศจำลองในการประชุมวุฒิสภา เป็นต้น

          ทั้งนี้ กกต. มุ่งมั่นส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนตระหนักในสิทธิหน้าที่ของตน ตลอดจนนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลและสร้างเครือข่ายด้านประชาธิปไตย ในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป นายศุภชัย กล่าว

 

เข้าชมทั้งหมด 258 ครั้ง