กกต. เปิดรับฟังความคิดเห็นผู้สมัครรับคัดเลือกเป็นเลขาธิการ กกต.
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 23 มีนาคม 2561
ขยายตัวอักษร :

     นายเมธา ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพี่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กกต. ลงวันที่ 25   มกราคม  2561 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561  ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์  2561 เมื่อเสร็จสิ้นการรับสมัคร มีผู้สมัครทั้งสิ้น จำนวน 6 ราย ดังนี้

     1. นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม

     2. พันตำรวจเอก จรุงวิทย์  ภุมมา

     3. นายแสวง บุญมี

     4. นายธวัชชัย ไทยเขียว

     5. รองศาสตราจารย์ สมชัย ศรีสุทธิยากร

     6. ดร.ฉัตร์ชัย ยอดอุดม

     โดยคณะอนุกรรมการดำเนินการสรรหาและตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ  กกต. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 เห็นชอบ ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กกต. เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชน โดยผู้ที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเลขาธิการ กกต.                   จำนวน 6 ราย (ตามเอกสารแนบ) จึงขอเชิญชวนประชาชน ส่วนราชการ หรือองค์กรต่างๆ ให้ข้อมูลหรือความคิดเห็นส่งมาที่ “ตู้ ปณ. 99  ปณฝ. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 10215” ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 เมษายน  2561 นายเมธาฯ  กล่าว

เข้าชมทั้งหมด 277 ครั้ง