“กกต.” จับมือ “สถาบันอุดมศึกษาเอกชน” เตรียมการเลือกตั้ง
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 28 มีนาคม 2561
ขยายตัวอักษร :

     วันที่ 26 มีนาคม 2561 ดร.ประวิช รัตนเพียร พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงาน กกต. ประชุมร่วมกับ อุปนายกในนามสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) และผู้บริหารของสมาคม เพื่อร่วมประชุมหารือภารกิจการรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เตรียมการเลือกตั้งทุกระดับ รวมทั้งความร่วมมือในภารกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 601 สำนักงาน กกต

      ดร.ประวิช รัตนเพียร กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการส่งเสริม และสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่สถาบันการศึกษาเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน การตรวจสอบการเลือกตั้ง และพิจารณาการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกัน โดยมุ่งหวังว่าภายหลังจากการหารือร่วมกันแล้ว ผู้บริหารของที่ประชุมใหญ่อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) จะได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนภารกิจของสำนักงาน กกต. ในการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง และแนวทางการดำเนินกิจกรรมร่วมกันในหลายรูปแบบ ก่อให้เกิดผลอย่างกว้างขวาง และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมต่อไป ดร.ประวิช กล่าว

 

เข้าชมทั้งหมด 253 ครั้ง