กกต. ติวเข้มบุคลากรปฏิบัติงานพรรคการเมือง 3-5 เม.ย.นี้
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 04 เมษายน 2561
ขยายตัวอักษร :

     วันที่ 3 เมษายน 2561 นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานเปิดการประชุมตามโครงการเสริมสร้างการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพรรคการเมืองให้แก่ผู้บริหารและพนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัด ประจำปี 2561 มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือผู้แทน หัวหน้างาน และพนักงานการเลือกตั้งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพรรคการเมือง จังหวัดละ 3 คน ทั่วประเทศ รวมทั้งผู้บริหาร พนักงาน จากส่วนกลาง รวมจำนวน 250 คน ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2561 ณ ห้องวายุภักษ์ 3 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

          นายศุภชัย สมเจริญ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ชี้แจงวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานพรรคการเมือง รวมทั้งทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง บทบาทนายทะเบียนพรรคการเมือง การดำเนินการของรัฐในการสนับสนุนการเลือกตั้งตามร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ... มาตรา 81 และ มาตรา 83 การชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของงานพรรคการเมือง งานสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย และการบริหารงานบุคคล งานการมีส่วนร่วมและงานประชาสัมพันธ์ ตลอดทั้งบทบาทหน้าที่การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ... และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ... อีกด้วย นายศุภชัย กล่าว   

เข้าชมทั้งหมด 317 ครั้ง