เวทีประชาคมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง ม. 3 บ้านเขาอ้อ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
โดย admin 08 มีนาคม 2561
ขยายตัวอักษร :
วันที่ 8. มีนาคม 2561 เวลา 13.00- 16.30 น. นายสามารถ. นาคสกุล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้. นายสุวิชาญ ประชาชาติ พนักงานการเลือกตั้ง ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้างานการมีส่วนร่วม นางชัญญานุช ดวงกระจ่าง พนักงานการเลือกตั้ง นายวีรพงศ์ บัวทองเรือง พนักงานสืบสวนสอบสวน. และนางจันทร์ราตรี ขุนชู พนักงานสืบสวนสอบสวน ได้ไปดำเนินการจัดเวทีประชาคมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง หมู่ที่ 3. บ้านเขาอ้อ. ตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุน. จังหวัดพัทลุง โดยได้รับเกียรติจากว่าที่ ร.ต.เชษฎ อนันตกานนท์. ปลัดอาวุโส อำเภอควนขนุน. เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดยนายโสภณ. เพชรมี. รอง.ผอ.กศน.อำเภอควนขนุน. และมีคณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลมะกอกเหนือ. เข้าร่วมอย่างพรัอมเพรียง โดยมีพี่น้องประชาชนหมู่ที่ 3 เข้าร่วมประมาณ 80 คน เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และได้สัญญาประชาคมจำนวน. 6 ข้อ ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติในโอกาสต่อไป
เข้าชมทั้งหมด 669 ครั้ง