เวทีประชาคมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง ม.1 บ้านลานข่อย ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
โดย admin 07 มีนาคม 2561
ขยายตัวอักษร :
วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 13.00- 16.30 น. นายสามารถ. นาคสกุล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้. นายสุวิชาญ ประชาชาติ พนักงานการเลือกตั้ง ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้างานการมีส่วนร่วม นางชัญญานุช ดวงกระจ่าง พนักงานการเลือกตั้ง นายวีรพงศ์ บัวทองเรือง พนักงานสืบสวนสอบสวน. และนางจันทร์ราตรี ขุนชู พนักงานสืบสวนสอบสวน ได้ไปดำเนินการจัดเวทีประชาคมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง หมู่ที่ 1 บ้านลานข่อย ตำบลลานข่อย. อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยได้รับเกียรติจากนายประโยชน์. สมศักดิ์. นายอำเภอป่าพะยอม. เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดยนางเบญจมาภรณ์. สุพิทยพันธ์. ผอ.กศน.ตำบลป่าพะยอมและมีคณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลลานข่อย. เข้าร่วมอย่างพรัอมเพรียง โดยมีพี่น้องประชาชนหมู่ที่ 1 เข้าร่วมประมาณ 120 คน เกินเป้าหมายที่วางไว้ และได้สัญญาประชาคมจำนวน 5. ข้อ ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติในโอกาสต่อไป
เข้าชมทั้งหมด 911 ครั้ง