เวทีประชาคมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง ม. 9 บ้านในวัง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
โดย admin 06 มีนาคม 2561
ขยายตัวอักษร :
เมื่อวันที่ 6. มีนาคม 2561 เวลา 13.00- 16.30 น. นายสามารถ. นาคสกุล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้. นายสุวิชาญ ประชาชาติ พนักงานการเลือกตั้ง ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้างานการมีส่วนร่วม นางชัญญานุช ดวงกระจ่าง พนักงานการเลือกตั้ง นายวีรพงศ์ บัวทองเรือง พนักงานสืบสวนสอบสวน. และนางจันทร์ราตรี ขุนชู พนักงานสืบสวนสอบสวน ได้ไปดำเนินการจัดเวทีประชาคมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง หมู่ที่ 9 บ้านในวัง. ตำบลเขาปู่. อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง โดยได้รับเกียรติจากนายประสิทธิ์พร. สมุหเสนีโต. นายอำเภอศรีบรรพตเป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดยนายอิศม์กร. เส้งทับ. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 และมีคณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลเขาปู่เข้าร่วมอย่างพรัอมเพรียง โดยมีพี่น้องประชาชนหมู่ที่ 9 เข้าร่วมประมาณ 120 คน เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และได้สัญญาประชาคมจำนวน 5 ข้อ ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติในโอกาสต่อไป
เข้าชมทั้งหมด 807 ครั้ง