กิจกรรมชุมนุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศส.ปชต. รุ่น ที่ 2 จังหวัดพัทลุง
โดย admin 22 กุมภาพันธ์ 2561
ขยายตัวอักษร :
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 สนง.กกต.ประจำจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย กิจกรรมชุมนุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศส.ปชต. รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมชัยคณาธานี อ.เมือง จ.พัทลุง โดยกลุ่มเป้าหมายกรรมการ ศส.ปชต. ของอำเภอควนขนุน อำเภอป่าพะยอม อำเภอศรีบรรพต และอำเภอศรีนครินทร์ รวม 23 ตำบลๆ ละ 5 คน จำนวน 115 คน โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนสภาพปัญหาในการขับเคลื่อน ศส.ปชต. และนำเสนอแนวทางเพื่อพัฒนา ศส.ปชต.สู่มาตรฐาน 5 ก. อย่างยั่งยืน บรรยากาศการชุมนุมเสวนาเป็นไปอย่างคึกคักและสร้างความพึงพอใจแก่กรรมการ ศส.ปชต.เป็นอย่างมาก
เข้าชมทั้งหมด 116 ครั้ง