เวทีประชาคมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง ม.13 บ้านศาลาม่วง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
โดย admin 20 กุมภาพันธ์ 2561
ขยายตัวอักษร :
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00- 16.30 น. นายสามารถ. นาคสกุล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้นายสุวิชาญ ประชาชาติ พนักงานการเลือกตั้ง ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้างานการมีส่วนร่วม นางชัญญานุช ดวงกระจ่าง พนักงานการเลือกตั้ง นายวีรพงศ์ บัวทองเรือง พนักงานสืบสวนสอบสวนและนางจันทร์ราตรี ขุนชู พนักงานสืบสวนสอบสวน ได้ไปดำเนินการจัดเวทีประชาคมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง หมู่ที่ 13 บ้านศาลาม่วง ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยได้รับเกียรติจากนายพงศ์เทพ ประทุมสุวรรณ นายอำเภอควนขนุน เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดยนายชาติชาย เทพรักษ์ ผอ.กศน.อำเภอควนขนุน มีคณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลชะมวง เข้าร่วมอย่างพรัอมเพรียง โดยมีพี่น้องประชาชนหมู่ที่ 13 เข้าร่วมจำนวน 110 คน เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และได้สัญญาประชาคมจำนวน 4 ข้อ ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติในโอกาสต่อไป วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00- 16.30 น. นายสามารถ. นาคสกุล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้นายสุวิชาญ ประชาชาติ พนักงานการเลือกตั้ง ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้างานการมีส่วนร่วม นางชัญญานุช ดวงกระจ่าง พนักงานการเลือกตั้ง นายวีรพงศ์ บัวทองเรือง พนักงานสืบสวนสอบสวนและนางจันทร์ราตรี ขุนชู พนักงานสืบสวนสอบสวน ได้ไปดำเนินการจัดเวทีประชาคมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง หมู่ที่ 13 บ้านศาลาม่วง ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยได้รับเกียรติจากนายพงศ์เทพ ประทุมสุวรรณ นายอำเภอควนขนุน เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดยนายชาติชาย เทพรักษ์ ผอ.กศน.อำเภอควนขนุน มีคณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลชะมวง เข้าร่วมอย่างพรัอมเพรียง โดยมีพี่น้องประชาชนหมู่ที่ 13 เข้าร่วมจำนวน 110 คน เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และได้สัญญาประชาคมจำนวน 4 ข้อ ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติในโอกาสต่อไป
เข้าชมทั้งหมด 274 ครั้ง