เวทีประชาคมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง ม.5 บ้านปลักปลอม ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
โดย admin 09 กุมภาพันธ์ 2561
ขยายตัวอักษร :
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง โดยนายสามารถ นาคสกุล ผอ.กต.จว.พท.มอบหมายให้นายประภาส เศียรอุ่น หัวหน้างานสืบสวนสอบสวน นางวรรณษา พรายอินทร์หัวหน้างานอำนวยการ นายสมทบ ไชยรัตน์ พนง.ลต. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานจัดการเลือกตั้ง นายประเสริฐ ธรรมเพชร พนง.สืบสวนสอบสวน นางสาวเรวดี พ่านปาน พนง.สืบสวนสอบสวน และนายอำภรณ์ พูลฉิม พนง.ขับรถยนต์. จัดเวทีประชาคมกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง หมู่ที่ 5 บ้านปลักปอม ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด. จังหวัดพัทลุง
เข้าชมทั้งหมด 445 ครั้ง