เวทีประชาคมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง ม.2 บ้านพล ต.นาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดัพทลุง
โดย admin 12 กุมภาพันธ์ 2561
ขยายตัวอักษร :
วันนี้วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง โดยนายสามารถ นาคสกุล ผอ.กต.จว.พท.มอบหมายให้นายประภาส เศียรอุ่น หัวหน้างานสืบสวนสอบสวน นายสมทบ ไชยรัตน์ พนง.ลต. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานจัดการเลือกตั้ง นายประเสริฐ ธรรมเพชร พนง.สืบสวนสอบสวนและ นางสาวเรวดี พ่านปาน พนง.สืบสวนสอบสวน จัดเวทีประชาคมกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง หมู่ที่ 2 บ้านพล ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว. จังหวัดพัทลุง
เข้าชมทั้งหมด 220 ครั้ง