“ลธ.กกต.” พร้อมสานงานทุกภารกิจหลังเข้ารับตำแหน่ง
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 09 พฤษภาคม 2561
ขยายตัวอักษร :

          พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวแสดงความขอบคุณคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ได้พิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งนับจากนี้ไปการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการ กกต. ยังคงต้องสานต่ออีกหลายเรื่อง โดยเฉพาะภารกิจด้านการบริหารองค์กรที่ต้องเร่งปรับปรุงแก้ไขเพื่อรองรับการขับเคลื่อนภารกิจของ กกต. ได้แก่ งานบริหารบุคคลให้มีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายใหม่ เช่น การสืบสวนและไต่สวน การวางมาตรการคุ้มครองพยาน รวมทั้งการจัดระบบงานด้านการข่าว การพัฒนาเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการเลือกตั้ง การสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเลือกตั้งให้กับผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากกฎหมายและระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เพื่อที่พนักงานและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งส่วนกลางและประจำจังหวัดทุกจังหวัดให้มีความพร้อมและสามารถดำเนินการจัดการเลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้พรรคการเมืองปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องเพื่อนำไปสู่ความเป็นสถาบันทางการเมืองอย่างแท้จริง ตลอดจนแสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

          รวมทั้งการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของผู้ตรวจการเลือกตั้งซึ่งเป็นเรื่องใหม่ แต่สำนักงาน กกต. ก็มีความพร้อมในการดำเนินการทุกขั้นตอน ซึ่ง    กกต. ได้ออกระเบียบรองรับการดำเนินการให้ได้มาซึ่งผู้ตรวจการเลือกตั้งไว้แล้ว ทั้งนี้ สำนักงาน กกต. จะได้เร่งประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และภารกิจของผู้ตรวจการเลือกตั้งให้แก่ประชาชนเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการขั้นตอนต่างๆ ต่อไป

          สุดท้าย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ว่าที่เลขาธิการ กกต. ได้กล่าวยืนยันที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการ กกต. อย่างเต็มความสามารถและพัฒนาองค์กรให้เป็นที่ยอมรับของสังคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการเมืองประเทศไทยต่อไป

เข้าชมทั้งหมด 242 ครั้ง