กกต. แตะมือรับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ปี 2562
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 08 มิถุนายน 2561
ขยายตัวอักษร :

8 มิถุนายน 2561 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวในการเข้าร่วมประชุมวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 “ก้าวต่อไปไทยแลนด์ : THAILAND’S NEXT” ว่า ในวันนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับเกียรติรับมอบธงให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562

     โดยการประชุมครั้งนี้ นักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน ได้แก่ หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) และหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการร่วมกันและทำกิจกรรมกลุ่มย่อย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม โดยนักศึกษาหลักสูตร พตส. และนักศึกษาหลักสูตร ปปร. ได้ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน ภายใต้ กลุ่มยั่งยืน (Political Lab) ได้ร่วมกันถกแถลงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ New Politics ประเทศไทยกับการเข้าสู่ประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน ประเด็น

  • การเข้าสู่ Primary Vote
  • กลไกการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจทำให้การเมืองเป็นการเมืองของประชาชนอย่างแท้จริง
  • กระบวนการสืบสวนสอบสวน เปรียบเทียบ “การเมืองเก่า และการเมืองใหม่”

          โดยทั้งนี้ จะนำผลสรุปที่ได้จากกลุ่มย่อยทั้ง 3 กลุ่ม ส่งต่อในฐานะข้อเสนอทางวิชาการร่วมกัน ของนักศึกษา 6 สถาบัน ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะเป็นพลังผลักดันยุทธศาสตร์ชาติของประเทศไทยให้สามารถปฏิบัติได้อย่างสัมฤทธิ์ผล เป็นรูปธรรม ทำให้ประเทศไทยก้าวหน้าอย่างยั่งยืนและในการจัดประชุมครั้งหน้าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ปี 2562 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าว

เข้าชมทั้งหมด 518 ครั้ง