“กกต.” เร่งสร้าง “พลเมืองดี” ในสถานศึกษา
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 18 มิถุนายน 2561
ขยายตัวอักษร :

     วันที่ 16 มิถุนายน 2561 ดร.ประวิช รัตนเพียร กรรมการการเลือกตั้ง ประธานพิธีเปิดอบรมหลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยแก่ครูสังคมศึกษา และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (คณะกรรมการนักเรียน) ของโรงเรียนในฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จำนวน 240 คน ณ โรงเรียนยอเซฟอุปถัมภ์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

     จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ในการบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนางานทางวิชาการร่วมกัน  ทั้งการฝึกอบรม การสัมมนา การประชุมทางวิชาการ การพัฒนาเครือข่าย การพัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน และการสร้างความเป็นพลเมืองดีแก่บุคลากร นักเรียน นิสิต นักศึกษา และคณาจารย์ ของสถานศึกษาดังกล่าว

          ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย มุ่งหวัง เป็นอย่างยิ่งว่าการอบรมหลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย เป็นการวางแนวทางการดำเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างชัดเจนสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน  ที่สนับสนุนทำให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมอย่างแท้จริง ดร.ประวิชฯ กล่าว

 

 

 

เข้าชมทั้งหมด 256 ครั้ง