กกต. ผนึกกำลัง 4 องค์กร ประกาศเจตจำนงทางการเมืองต่อต้านการทุจริต
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 18 มิถุนายน 2561
ขยายตัวอักษร :

     พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยว่า ในวันที่ 18 มิถุนายน 2561สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์กรอิสระ และรัฐสภาในการยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ณ ห้องวายุภักษ์ 4-6 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์

      โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในการรณรงค์และยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ของพรรคการเมือง นักการเมือง การรณรงค์ให้พรรคการเมือง นักการเมือง แสดงประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน การส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ได้รับรู้ถึงการแสดงประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริตของพรรคการเมือง นักการเมือง โดยการบูรณาการร่วมมือผ่านช่องทางสื่อสารทุกรูปแบบ และการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบการประกาศเจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของพรรคการเมือง นักการเมือง ให้เป็นรูปธรรม

     ซึ่งการทำบันทึกข้อตกลงครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 4 ปี นับแต่วันที่ได้ลงนามร่วมกันของหน่วยงานทั้งสี่ฝ่ายบนพื้นฐานของความเสมอภาค  เป็นธรรม และไม่มีการแสวงหาผลประโยชน์แต่อย่างใด พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าว

 

   

เข้าชมทั้งหมด 368 ครั้ง