กกต. มีมติประกาศให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 25 กรกฎาคม 2561
ขยายตัวอักษร :

     พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งและนายทะเบียนพรรคการเมือง เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ 33/2561 เมื่อวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาคำขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคทางเลือกใหม่และพรรคมติประชา แล้วเห็นว่าคำขอจดทะเบียน เอกสารและหลักฐานที่ยื่นมานั้นถูกต้องและครบถ้วนตามมาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 16  จึงรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคทางเลือกใหม่และพรรคมติประชา ตามมาตรา 17 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560

นอกจากนี้ กกต. ยังประกาศให้พรรคประชาราชสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา 91 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคประชาราชมีมติให้เลิกพรรคประชาราชตามข้อบังคับพรรค โดยทั้ง 2 กรณีดังกล่าวจักนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป จึงทำให้ปัจจุบันมีพรรคการเมืองที่ดำเนินกิจกรรมอยู่ทั้งสิ้น จำนวน 70 พรรค พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าว

 

 

เข้าชมทั้งหมด 468 ครั้ง