กกต. “ติวเข้มผู้บริหาร” รับศึกเลือกตั้ง
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 28 สิงหาคม 2561
ขยายตัวอักษร :

     วันนี้ (27 สิงหาคม 2561) นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดอบรมหลักสูตรสืบสวนและไต่สวน สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม – 7 กันยายน 2561 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรีประกอบด้วย ผู้บริหารจากส่วนกลางและจังหวัด จำนวน 77 คน เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้มีความเข้าใจในเทคนิคและวิธีการตามกฎหมายเลือกตั้งและพรรคการเมือง รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยเน้นในบริบทของการป้องกันปราบปราม  การทุจริตการเลือกตั้ง และกระบวนการไต่สวน การข่าว การคุ้มครองพยาน ตลอดจนการดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งและอื่นๆ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานศาลปกครอง สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สภาทนายความ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวงยุติธรรม เป็นต้น

      ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้และปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้การดำเนินการจัดการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม เป็นที่เชื่อมั่นต่อสังคม และมีประสิทธิภาพสมดังเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ นายอิทธิพร กล่าว

เข้าชมทั้งหมด 411 ครั้ง