“กกต.” ประชุมชี้แจงคลายล็อกพรรคการเมือง
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 01 ตุลาคม 2561
ขยายตัวอักษร :

     วันที่ 28 กันยายน 2561 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจการแก่พรรคการเมืองและผู้แจ้งเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจการของพรรคการเมือง และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2561 ลงวันที่ 14 กันยายน 2561 โดยผู้ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย หัวหน้าพร รคการเมือง  ผู้แทนของพรรคการเมือง ผู้แทนของผู้ขอแจ้งเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และสื่อมวลชน จำนวน 750 คน ณ ห้องวายุภักษ์ แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์

     การประชุมครั้งนี้ ได้จัดให้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อตอบข้อหารือในประเด็นการเตรียมการและการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การดำเนินกิจการของพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 การเงินของพรรคการเมือง และค่าใช้จ่าย                  ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้พรรคการเมืองมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายใหม่ให้ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนถูกต้องมากยิ่งขึ้น นายอิทธิพร กล่าว 

 

เข้าชมทั้งหมด 305 ครั้ง