กกต. เร่งเชิญชวนองค์กรลงทะเบียนเสนอชื่อ ส.ว. ภายใน 24 ต.ค. นี้
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 22 ตุลาคม 2561
ขยายตัวอักษร :

     พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยถึงการเปิดรับลงทะเบียนองค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) โดยได้กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทั่วประเทศเปิดรับลงทะเบียนองค์กรระหว่างวันที่ 15-24 ตุลาคม 2561 ซึ่งปรากฏว่า ในช่วง 3 วันที่ผ่านมา คือ ระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2561 มีผู้แทนองค์กรมาลงทะเบียนองค์กร จำนวน 15 องค์กร จาก 9 จังหวัด ทั่วประเทศ ดังนี้

          กรุงเทพมหานคร จำนวน 6 องค์กร คือ สมาคมแพทย์อุบัติเหตุแห่งประเทศไทย, มูลนิธิธรรมนิติ,

สมาคมศิษย์เก่าจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม, มูลนิธิส่งเสริมความรู้เพื่อการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, สมาคมผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทาง และสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

          จังหวัดพัทลุง จำนวน 2 องค์กร คือ มัสยิด ดารุ้ลอิสลาม และมัสยิด อัลมุกนี (บ้านเขาจันทร์)  

          จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 องค์กร คือ สมาคมจีนจังหวัดพิษณุโลก

          จังหวัดลำปาง จำนวน 1 องค์กร คือ สมาคมทหารกองหนุนจังหวัดลำปาง

          จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 องค์กร คือ สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศรีสะเกษ

          จังหวัดหนองคาย จำนวน 1 องค์กร คือ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย

          จังหวัดสระแก้ว จำนวน 1 องค์กร คือ องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

          จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 องค์กร คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

          จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 1 องค์กร คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

          ทั้งนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรต่างๆ ที่มีความประสงค์ลงทะเบียนองค์กรเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกเป็น ส.ว. โดยเตรียมเอกสารหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนก่อนการยื่นสมัคร ซึ่งสามารถติดต่อไปยังสำนักงาน กกต. จังหวัดทุกจังหวัด ว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง เช่น สำเนาหนังสือสำคัญหรือเอกสารที่แสดงความเป็นนิติบุคคลขององค์กร สำเนาหลักฐานซึ่งแสดงถึงวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ หรือระเบียบขององค์กรที่แสดงว่ามิได้มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไรหรือดำเนินกิจกรรมทางการเมือง สำเนาหลักฐาน    การดำเนินการขององค์กรมาอย่างต่อเนื่องแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี หนังสือแสดงว่าเป็นผู้มีอำนาจทำการแทนองค์กรหรือหนังสือมอบอำนาจ สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น โดยจะต้องลงทะเบียนภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียนองค์กร พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าว

เข้าชมทั้งหมด 216 ครั้ง