กกต. มีมติรับจดทะเบียนจัดตั้ง 5 พรรคการเมืองใหม่ พร้อมประกาศสิ้นสภาพ “พรรคคนไทย”
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 30 ตุลาคม 2561
ขยายตัวอักษร :

     พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ 57/2561 (21) เมื่อวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาคำขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคจำนวน 3 พรรค ประกอบด้วย พรรคแผ่นดินธรรม พรรคประชาชาติ และพรรคพลังชาติไทย

     สำหรับการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ 58/2561 (22) ในวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561    ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาคำขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองจำนวน 2 พรรค ประกอบด้วย พรรคประชาธรรมไทย และพรรคคลองไทย

     ทั้งนี้พิจารณาแล้วเห็นว่าคำขอจดทะเบียน เอกสารและหลักฐานของทั้ง 5 พรรคที่ยื่นมานั้นถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 16 จึงรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคแผ่นดินธรรม พรรคประชาชาติ พรรคพลังชาติไทย พรรคประชาธรรมไทย และพรรคคลองไทย ตามมาตรา 17 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560

     นอกจากนี้ กกต. ยังประกาศให้พรรคคนไทยสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา 91 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคคนไทยมีมติให้เลิกพรรคคนไทยตามข้อบังคับพรรค โดยทั้ง 2 กรณีดังกล่าวข้างต้นจะนำไปประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป จึงทำให้ปัจจุบันมีพรรคการเมือง จำนวน 81 พรรค จดทะเบียนพรรคการเมืองใหม่ จำนวน 16 พรรค และพรรคการเมืองเดิม จำนวน 65 พรรค พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าว

 

 

เข้าชมทั้งหมด 337 ครั้ง