กกต. มีมติแต่งตั้งคณะที่ปรึกษากฎหมาย “บุญส่ง น้อยโสภณ” เป็นประธาน
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 06 พฤศจิกายน 2561
ขยายตัวอักษร :

     คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 49/2561 (13) เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และมีคำสั่ง ที่ 60/2561 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561  แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน 9 ราย ประกอบด้วย

          1. ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์     กรรมการ

          2. นายบุญส่ง น้อยโสภณ                         กรรมการ

          3. ศาสตราจารย์ สำเรียง เมฆเกรียงไกร      กรรมการ

          4. นายบุญรอด ตันประเสริฐ                     กรรมการ

          5. นายศิริชัย จิระบุญศรี                          กรรมการ

          6. นายพิสิฐ เกตุผาสุก                            กรรมการ

          7. ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและคดี         กรรมการ

          8. รองผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและคดี    กรรมการ

          9. ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย 1                ผู้ช่วยเลขานุการ

          โดยมีอำนาจหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมาย และดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัวยิ่งขึ้น ซึ่งคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีการประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 โดยเป็นการประชุมวาระแรก  เป็นการเลือกประธานกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยที่ประชุมมีมติเลือก “นายบุญส่ง น้อยโสภณ” เป็นประธานกรรมการ

          คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงมีคำสั่ง ที่ 66/2561 แต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง            โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 แต่งตั้งนายบุญส่ง น้อยโสภณ เป็นประธานกรรมการ ในคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อไป

 

เข้าชมทั้งหมด 297 ครั้ง