“กกต. พร้อมจัดการเลือก ส.ว.”
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 28 พฤศจิกายน 2561
ขยายตัวอักษร :

     พ.ต.อ. จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยว่า ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดให้มีกิจกรรม “กกต. พร้อมจัดการเลือก ส.ว.”  ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร มีนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการ  การเลือกตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง และนายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง  เข้าร่วมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยสื่อมวลชนทุกแขนง และผู้บริหารของสำนักงาน กกต. รวม 220 คน ซึ่งสื่อมวลชนจะได้รับทราบถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา จาก ศาสตราจารย์ ดร. อุดม รัฐอมฤต อดีตกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ และ “กระบวนการ/ขั้นตอนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา และข้อพึงระวังในการเสนอข่าวของสื่อมวลชน” โดยนายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

           สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตระหนักดีว่าสื่อมวลชนคือกำลังสำคัญในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจอย่างถูกต้อง เนื่องจากบทบัญญัติของกฎหมายในเรื่องการจัดการเลือก ส.ว.  มีการเปลี่ยนแปลงไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. พ.ศ. 2561 ซึ่งมีสาระสำคัญหลายประการที่จะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันในกระบวนการและขั้นตอนการเลือก ส.ว. ตลอดทั้งข้อพึงระวังในการเสนอข่าวของสื่อมวลชนเพื่อให้การเลือก ส.ว. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พ.ต.อ. จรุงวิทย์ กล่าว

 

 

เข้าชมทั้งหมด 289 ครั้ง