กกต. เผยยอดผู้สมัคร ส.ว. รวม 7,210 คน “โดยมี “อุบลราชธานี””มีผู้สมัครสูงสุด
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 04 ธันวาคม 2561
ขยายตัวอักษร :

 

     พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เปิดให้มีการสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2561 ปรากฏว่ามีผู้สมัครรับเลือกเป็น ส.ว. จำนวน 7,210 คน

     สำหรับยอดรวมผู้สมัครรับเลือกเป็น ส.ว. จากการสมัครทั้ง 2 วิธีการสมัคร คือ สมัครโดยยื่น   ใบสมัครด้วยตนเอง มีจำนวน  6,705 คน และสมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะนำชื่อผู้สมัครจากองค์กร มีจำนวน 505 คน ทำให้มีผู้สมัครรับเลือกเป็น ส.ว. รวมจำนวนทั้งสิ้น 7,210 คน แบ่งเป็นเพศชาย 5,315 คน และเป็นเพศหญิง 1,895 คน โดยมีรายละเอียดการสมัครของทั้ง 10 กลุ่ม ดังนี้      

กลุ่มที่

รายชื่อกลุ่ม

สมัครโดยแนะนำชื่อจากองค์กร (คน)

สมัครด้วยตนเอง

(คน)

รวม

(คน)

1

กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง

31

734

765

2

กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

 82

494

576

3

กลุ่มการศึกษาและการสาธารณสุข 

81

1,043

1,124

4

กลุ่มอาชีพกสิกรรม ปลูกพืชล้มลุก ทำนา ทำสวน ทำไร่ ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง

55

1,397

1,452

5

กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน / อาชีพอิสระ

17

452

469

6

กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์ และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารการพัฒนานวัตกรรม

32

256

288

7

กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบธุรกิจ หรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว

35

458

493

8

กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น ประชาสังคม องค์กรสาธารณประโยชน์

122

821

943

9

กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา สื่อสารมวลชน ผู้สร้างวรรณกรรม

30

368

398

10

กลุ่มอื่นๆ (ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามย่อมมีสิทธิสมัครในกลุ่มอื่นๆ)

20

682

702

 

รวม

 505

6,705

7,210

 

     นอกจากนี้ จังหวัดที่มีผู้สมัครโดยยื่นใบสมัครมากที่สุด 5 อันดับแรก ประกอบด้วย  อุบลราชธานี จำนวน 431 คน, ขอนแก่น จำนวน 377 คน , สกลนคร จำนวน 296 คน, ร้อยเอ็ด จำนวน 267 คน และ เชียงใหม่ จำนวน 265 คน และจังหวัดที่มีผู้สมัครโดยยื่นใบสมัครน้อยที่สุด 5 อันดับแรก ประกอบด้วย ชุมพร จำนวน 16 คน, พังงา จำนวน 17 คน, สิงห์บุรี และ ระนอง จำนวน 18 คน และ บึงกาฬ จำนวน 23 คน ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน กกต.  www.ect.go.th พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าว                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

เข้าชมทั้งหมด 381 ครั้ง