“กกต.” สรุปผลการเลือก ส.ว. ระดับจังหวัด ทั่วประเทศ
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 25 ธันวาคม 2561
ขยายตัวอักษร :

          วันที่ 24 ธันวาคม 2561 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยถึงจำนวนผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภา รวมทั้งสิ้นจำนวน 7,056 คน โดยแยกเป็นสมัครด้วยตนเอง จำนวน 6,551 คน สมัครด้วยตนเองพร้อมหนังสือแนะนำชื่อจากองค์กร จำนวน 505 คน

           ทั้งนี้ มีผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด จำนวนทั้งสิ้น 2,746 คน แยกเป็นเพศชาย จำนวน 2,116 คน และเพศหญิง จำนวน 630 คน โดยสมัครด้วยตนเอง จำนวน 2,294 คน สมัครด้วยตนเองพร้อมหนังสือแนะนำชื่อจากองค์กร จำนวน 452 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

กลุ่มที่

 

รายชื่อกลุ่ม

 

สมัครด้วยตนเอง

(คน)

สมัครด้วยตนเอง      พร้อมคำแนะนำจากองค์กร

(คน)

 

รวม

1

กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง

264

30

294

2

กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

 

187

70

257

3

กลุ่มการศึกษาและการสาธารณสุข 

 

275

71

346

4

กลุ่มอาชีพกสิกรรม ปลูกพืชล้มลุก ทำนา ทำสวน ทำไร่ ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง

284

52

336

5

กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน / อาชีพอิสระ

217

14

231

6

กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์ และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี    การสื่อสารการพัฒนานวัตกรรม

149

29

178

7

กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบธุรกิจ หรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว

227

35

262

8

กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น ประชาสังคม องค์กรสาธารณประโยชน์

276

107

383

9

กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา สื่อสารมวลชน ผู้สร้างวรรณกรรม

187

26

213

10

กลุ่มอื่นๆ (ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามย่อมมีสิทธิสมัครในกลุ่มอื่นๆ)

228

18

246

รวม

 

2,294

452

2,746

      จังหวัดที่มีผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด มากที่สุด 5 อันดับแรก ประกอบด้วย  กรุงเทพมหานคร จำนวน 74 ราย, นครราชสีมา จำนวน 57 ราย, ราชบุรี จำนวน 56 ราย, ปทุมธานี จำนวน 53 ราย และ สงขลา จำนวน 52 ราย จังหวัดที่มีผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด น้อยที่สุด 5 อันดับแรก ประกอบด้วย บึงกาฬ จำนวน 12 ราย , สิงห์บุรี และ ชุมพร จำนวน 16 ราย , นครนายก และ พังงา จำนวน 17 ราย   

       อย่างไรก็ตาม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งจะดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ Hall 2 เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้ได้ผู้สมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 200 คน แล้วเสนอบัญชีรายชื่อให้ คสช. คัดเลือกเหลือ จำนวน 50 คน ต่อไป พ.ต.อ. จรุงวิทย์ กล่าว

 

           

เข้าชมทั้งหมด 1371 ครั้ง