กกต. มอบรางวัล “ศส.ปชต.” ดีเด่น ประจำปี 2561
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 28 มกราคม 2562
ขยายตัวอักษร :

     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสำนักประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า ในวันที่ 25 มกราคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสำนักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง ได้จัดกิจกรรมการมอบรางวัลศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ดีเด่น ภายใต้โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของ ศส.ปชต. และยกย่องชูเกียรติ ศส.ปชต. ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยที่ได้มาตรฐาน สามารถเป็นต้นแบบการเรียนรู้และการสร้างเครือข่ายได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ประธาน ศส.ปชต. กรรมการ ศส.ปชต. ผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมจำนวน 400 คน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

     สำหรับศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ดีเด่น) ที่ได้รับรางวัล ประจำปี 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 237 รางวัล แบ่งเป็นศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย     (ดีเด่น) ระดับจังหวัด 229 รางวัล และระดับประเทศที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 8 รางวัล ตามพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ดังนี้

     ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 1 ศส.ปชต. พิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

     ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 2  ศส.ปชต.บ้านจ่า อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

     ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 3 ศส.ปชต. คลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

     ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 4 ศส.ปชต. ท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

     ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 5 ศส.ปชต. หนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

     ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 6 ศส.ปชต. เมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

     ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 7 ศส.ปชต. กุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

     ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 8 ศส.ปชต. บ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

เข้าชมทั้งหมด 259 ครั้ง