สนง.กกต. ย้ำลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าตั้งแต่บัดนี้ -19 ก.พ. 62
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 31 มกราคม 2562
ขยายตัวอักษร :

     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสำนักประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ได้ สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ก่อนวันเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2562 – 19 กุมภาพันธ์ 2562 โดยไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-17.00 น. สำหรับการลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนสมาชิสภาผู้แทนราษฎรก่อนวันเลือกตั้ง โดยผู้มีสิทธิยื่นคำขอ ดังนี้

นอกเขตเลือกตั้ง 

     ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีถิ่นที่อยู่ซึ่งอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในเขตเลือกตั้งน้อยกว่า 90 วันนับถึงวันเลือกตั้ง สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง จาก 3 ช่องทาง ดังนี้

1. ยื่นคำขอด้วยตนเอง หรือ มอบหมายผู้อื่นยื่นแทน โดยเขียนรายละเอียดลงแบบฟอร์ม ส.ส.1/15 ประกอบด้วย

     ชื่อตัว ชื่อสกุล เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน สถานที่ที่จะใช้สิทธิลงคะแนน (กรณีมอบหมายให้ผู้อื่นยื่นแทนจะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประสงค์ลงทะเบียนด้วย)

2. ยื่นคำขอทางไปรษณีย์ โดยทำการจ่าหน้าซองถึงสำนักทะเบียนอำเภอ / ท้องถิ่น ที่ตนมีถิ่นที่อยู่                

(โดยให้ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ ภายในวันที่ 19 ก.พ.2562)                                                                                                 

3. ยื่นคำขอทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ https://election.bora.dopa.go.th/ectoutvote/                    

โดยสามารถทำการลงทะเบียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งระบบฯ จะทำการปิดการลงทะเบียนอัตโนมัติในวันที่ 19 ก.พ. 2562 เวลา 24.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

ในเขตเลือกตั้ง               

     ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วไป ที่มิใช่ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหลักฐานแสดงว่าในวันเลือกตั้งตนจะต้องไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง

สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง จาก 2 ช่องทาง คือ

1. ยื่นคำขอเป็นรายบุคคล หรือ ยื่นคำขอเป็นคณะบุคคล โดยเขียนรายละเอียดลงแบบฟอร์ม ส.ส. 1/14ประกอบด้วย ชื่อตัว ชื่อสกุล เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน สถานที่ที่จะใช้สิทธิลงคะแนน โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถมอบหมายให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเป็นผู้แทนในการยื่นคำขอลงทะเบียนพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

2. ยื่นคำขอทางไปรษณีย์ โดยทำการจ่าหน้าซองถึงสำนักทะเบียนอำเภอ / ท้องถิ่น ที่ตนมีถิ่นที่อยู่                

       ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัด หรือโทร.สายด่วน กกต. 1444 และที่เว็บไซต์ www.ect.go.th

เข้าชมทั้งหมด 4721 ครั้ง