การประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 15 กุมภาพันธ์ 2562
ขยายตัวอักษร :

    สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอรายงานการประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง แบบบัญชีรายชื่อ และรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีภายหลังจากการปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งมีขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 8 กุมภาพันธ์ ดังนี้

 1. การสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

           -    พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง จำนวน 81 พรรคการเมือง

           -    ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จำนวน 11,181 คน

       2.  การสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ

           -     พรรคการเมืองที่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ
จำนวน 77 พรรค

            -     ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 2,917 คน

       3.  การเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี มีพรรคการเมืองที่ยื่นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อที่พรรคการเมืองจะเสนอให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งสิ้น จำนวน 46 พรรคการเมือง รวมทั้งสิ้น 71 รายชื่อ

            ในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งวันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2562) ที่ประชุมได้พิจารณารายชื่อผู้สมัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้รัฐสภาพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงมีมติ ดังนี้

 1. ให้ประกาศรายชื่อพรรคการเมืองที่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 77 พรรคการเมือง
 2. ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อให้แก่ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง จำนวน 2,810 คน และไม่ประกาศรายชื่อ จำนวน 107 คน
 3. ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอ
  ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ และประกาศรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้รัฐสภาพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี จำนวน 44 พรรคการเมือง
  ผู้ถูกเสนอรายชื่อ จำนวน 68 คน และไม่ประกาศรายชื่อ จำนวน 2 คน เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงว่า
  เป็นผู้ถูกเสนอรายชื่อที่ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล จำนวน 1 คน และ
  มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 1 คน

     สำหรับการประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเป็นอำนาจของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งในการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งต้องดำเนินการประกาศภายในวันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2562) เช่นกัน และเมื่อได้ประกาศรายชื่อแล้วจะนำไปปิดประกาศไว้ ณ ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งยังสามารถตรวจสอบได้จากแอปพลิเคชั่น SMART VOTE ด้วย ซึ่งสำนักงานจะเร่งปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันโดยเร็ว

     ทั้งนี้ บุคคลใดที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งมิได้ประกาศรายชื่อให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง บุคคลนั้นมีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาได้ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ไม่รับสมัคร ตามมาตรา 49 และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และหากผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือผู้สมัครผู้ใดเห็นว่า ผู้มีชื่อในประกาศรายชื่อที่คณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้อำนวยการ
การเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งได้ประกาศไว้นั้นไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งให้มีสิทธิยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้งได้ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้สมัครตามมาตรา 51 และมาตรา 60 ด้วย

เข้าชมทั้งหมด 8763 ครั้ง