ปัญหากฎหมายในการถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
โดย admin 18 กุมภาพันธ์ 2562
ขยายตัวอักษร :

ปัจจุบันการถอดถอนผู้ดำรงตาแหน่งทางการเมืองออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระได้พัฒนารูปแบบไปอย่างมาก เช่น การถอดถอนผู้ดำรงตาแหน่งระดับชาติหรือการขับออกจากตำแหน่ง “Impeachment” ซึ่งกระทำผ่านองค์กรทางการเมืองต่าง ๆ และการถอดถอนระดับท้องถิ่นหรือการปลดออกจากตำแหน่ง “Recall” ที่ให้อำนาจประชาชนลงคะแนนเสียงปลดผู้ดำรงตาแหน่งทางการเมืองได้โดยตรง

สำหรับการถอดถอนระดับท้องถิ่นหรือการปลดออกจากตำแหน่ง “Recall” นั้น เป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนที่มีองค์ประกอบสำคัญ คือ (1) ต้องมีสภาพบังคับให้มีการเริ่มต้นกระบวนการโดยประชาชน (2) การตัดสินใจขั้นสุดท้ายโดยประชาชน 2 ซึ่งรูปแบบนี้ทั่วโลกใช้น้อยมากและประเทศที่ใช้การถอดถอนผู้ดำรงตาแหน่งทางการเมืองระดับชาติ ได้แก่ ปานามา และเวเนซูเอล่า หรือถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองระดับมลรัฐและข้าราชการระดับสูง ได้แก่ อาร์เจนตินา โคลัมเบีย เอควาดอร์ เปรู และเวเนซูเอล่า หรือถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งในระดับท้องถิ่น ได้แก่สหรัฐอเมริกา สวิตเซอร์แลนด์ แคนาดา และประเทศไทย

การถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของประเทศไทยบัญญัติครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน โดยมีพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เป็นแนวทางปฏิบัติ กำหนดจำนวนผู้เข้าชื่อ หลักเกณฑ์การเข้าชื่อ การลงคะแนนเสียงถอดถอนและการคัดค้านการลงคะแนนเสียงถอดถอน เป็นต้น จากการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการถอดถอนฯ 13 ปีมีการยื่นคำร้อง 13 คำร้อง และถอดถอนสำเร็จเพียง 3 ครั้ง การถอดถอนไม่สำเร็จอันเนื่องจากมีบทบัญญัติบางมาตราที่ไม่เหมาะสม ทำให้มีปัญหาความเหลื่อมล้ำและเป็นอุปสรรคในภาคปฏิบัติหลายประการ ดังที่ได้เสนอไว้ในบทความ

 

 


* บทความนี้เรียบเรียงจากวิทยานิพนธ์ เรื่อง“ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการถอดถอนสมาชิกสภาและผู้บริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ซึ่งได้รับโล่รางวัลเกียรติยศ “ ดีเด่น ” 2 ครั้ง คือ 1. จากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยรองคณบดีคณะนิติศาสตร์เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555 และ 2. จากการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ และ ศ.กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ตามโครงการคัดเลือกวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก เพื่อสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการให้แก่วุฒิสภา ประจำปี พ.ศ. 2556 โดยมีนายอนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ อดีตรองประธานวุฒิสภา คนที่ 2 เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 ณ อาคารรัฐสภา 2

** นิติกร ฝ่ายกิจการประธาน กกต. สำนักเลขานุการ กกต. สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ส่วนกลาง)

เอกสารเพิ่มเติม

ปัญหากฎหมายในการถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
ปัญหากฎหมายในการถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ดาวน์โหลด
เข้าชมทั้งหมด 3537 ครั้ง