ปัญหากฎหมายในการถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
โดย admin 18 กุมภาพันธ์ 2562
ขยายตัวอักษร :

ปัญหากฎหมายในการถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น*
โดย นิจจารีย์ ภาคินปริพรรห์**

ปัจจุบันการถอดถอนผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองออกจากตาแหน่งก่อนครบวาระได้พัฒนารูปแบบไปอย่างมากเช่นการถอดถอนผู้ดารงตาแหน่งระดับชาติหรือการขับออกจากตาแหน่ง“Impeachment”1 ซึ่งกระทาผ่านองค์กรทางการเมืองต่างๆ และการถอดถอนระดับท้องถิ่นหรือการปลดออกจากตาแหน่ง “Recall” ที่ให้อานาจประชาชนลงคะแนนเสียงปลดผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองได้โดยตรง

สาหรับการถอดถอนระดับท้องถิ่นหรือการปลดออกจากตาแหน่ง “Recall” นั้น เป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ที่มีองค์ประกอบสำคัญ คือ (1) ต้องมีสภาพบังคับให้มีการเริ่มต้นกระบวนการโดยประชาชน (2) การตัดสินใจขั้นสุดท้ายโดยประชาชน2 ซึ่งรูปแบบนี้ทั่วโลก ใช้น้อยมากและประเทศที่ใช้การถอดถอนผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองระดับชาติ ได้แก่ ปานามา และเวเนซูเอล่า หรือถอดถอนผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองระดับมลรัฐและข้าราชการระดับสูง ได้แก่ อาร์เจนตินา โคลัมเบีย เอควาดอร์ เปรู และเวเนซูเอล่า หรือถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่ง

 

 


* บทความนี้เรียบเรียงจากวิทยานิพนธ์ เรื่อง“ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการถอดถอนสมาชิกสภาและผู้บริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ซึ่งได้รับโล่รางวัลเกียรติยศ “ ดีเด่น ” ๒ ครั้ง คือ ๑. จากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง โดยรองคณบดีคณะนิติศาสตร์เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ และ ๒. จากการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ๓ ท่าน ได้แก่ ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ และ ศ.กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ตามโครงการคัดเลือกวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก เพื่อสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการให้แก่วุฒิสภา ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีนายอนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ อดีตรองประธานวุฒิสภา คนที่ ๒ เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ อาคารรัฐสภา ๒.

** นิติกร ฝ่ายกิจการประธาน กกต. สำนักเลขานุการ กกต. สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ส่วนกลาง)

เอกสารเพิ่มเติม

ปัญหากฎหมายในการถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
ปัญหากฎหมายในการถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ดาวน์โหลด
เข้าชมทั้งหมด 2105 ครั้ง