“กกต.” มีมติสั่งนับคะแนนใหม่ 2 หน่วย ลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ 6 หน่วย ยุติเรื่อง 4 หน่วย
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 04 เมษายน 2562
ขยายตัวอักษร :

          คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีมติการประชุม ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ พิจารณา กรณีผลการนับคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรณีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

     ๑.  สั่งให้นับคะแนนใหม่ ในเขตเลือกตั้งที่ ๓ จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๒ หน่วยเลือกตั้ง กรณีผลการนับคะแนนไม่ตรงกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งและจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน ได้แก่  

           (๑) หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

           (๒) หน่วยเลือกตั้งที่ ๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

     ๒. สั่งให้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ จำนวน ๖ หน่วยเลือกตั้ง กรณี ผลการนับคะแนนซึ่งมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน ประกอบด้วย

            ๒.๑ จังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ ๔ จำนวน ๒ หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่

                   (๑) หน่วยเลือกตั้งที่ ๖ (หมู่ที่ ๕ ตำบลปางหลวง อำเภอเกาะคา)

                    (๒) หน่วยเลือกตั้งที่ ๓ (หมู่ที่ ๒ ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา)

            ๒.๒ จังหวัดยโสธร เขตเลือกตั้งที่ ๒ หน่วยเลือกตั้งที่ ๖ (หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย)

                   ๒.๓ จังหวัดเพชรบูรณ์ เขตเลือกตั้งที่ ๑ หน่วยเลือกตั้งที่ ๑๒ (หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ)

                   ๒.๔ จังหวัดพิษณุโลก เขตเลือกตั้งที่ ๒ หน่วยเลือกตั้งที่ ๖ (หมู่ที่ ๖ ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม)

                   ๒.๕ กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ ๑๓ หน่วยเลือกตั้งที่ ๓๒ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ

     ๓. สั่งยุติเรื่อง จำนวน ๔ หน่วยเลือกตั้ง ประกอบด้วย

                   (๑) จังหวัดเชียงราย เขตเลือกตั้งที่ ๔ หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านกลางเวียง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย กรณีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้นับคะแนน

                   (๒) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขตเลือกตั้งที่ ๒ หน่วยเลือกตั้งที่ ๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลปากน้ำปราณ (เขตเทศบาล) อำเภอปราณบุรี กรณีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้นับคะแนน 

                   (๓) จังหวัดสระแก้ว เขตเลือกตั้งที่ ๒ หน่วยเลือกตั้งที่ ๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร กรณีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้นับคะแนน

                  (๔) จังหวัดพิษณุโลก เขตเลือกตั้งที่ ๓ หน่วยเลือกตั้งที่ ๑๘ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง กรณีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับผลการนับคะแนน

 

 

เข้าชมทั้งหมด 1976 ครั้ง