กกต. มีมติสั่งให้ยกเลิกการเลือกตั้งและให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 8 ใหม่
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 24 เมษายน 2562
ขยายตัวอักษร :

     คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาเรื่อง คัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 8 กรณีมีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายสุรพล  เกียรติไชยากร ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 8 หมายเลข 8 พรรคเพื่อไทย (ได้รับเลือกตั้ง) ว่าให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมชน เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเอง และมีมติดังนี้

    1. สั่งระงับสิทธิรับสมัครเลือกตั้งของนายสุรพล เกียรติไชยากร ไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาหนึ่งปี

    2. ให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิรับสมัครเลือกตั้งของนายสุรพล เกียรติไชยากร

    3. สั่งยกเลิกการเลือกตั้งและให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 8 ใหม่

    4. ดำเนินคดีอาญาแก่นายสุรพล เกียรติไชยากร

เข้าชมทั้งหมด 370 ครั้ง