การคำนวณหาจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 26 เมษายน 2562
ขยายตัวอักษร :

     ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าการคำนวณหาจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 128 ได้หรือไม่ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่และอำนาจตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ นั้น

     โดยที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ว่ากรณีดังกล่าวเป็นหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 128 ซึ่งต้องกระทำหลังจากมีการประกาศผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตแล้ว

     ดังนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้ง จะดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจในคำนวณจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ภายหลังการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้ว โดยจะคำนึงถึงวิธีการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 128 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณา หรือวิธีการคำนวณอื่น ๆ  อย่างรอบครอบ เพื่อให้ได้จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดไว้

เข้าชมทั้งหมด 403 ครั้ง