การกระทำต้องห้ามในการหาเสียง กรณีการให้เงินหรือทรัพย์สิน
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 26 เมษายน 2562
ขยายตัวอักษร :

     ตามที่มีการตั้งข้อสังเกตกรณี กกต. สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และสั่งระงับสิทธิผู้สมัครรับเลือกตั้งไว้ชั่วคราว ว่า กกต. ไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการหาเสียง หรือการกระทำอันเป็นการต้องห้ามในการหาเสียงให้แก่ผู้สมัครและพรรคการเมือง ทำให้ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองไม่มีแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว นั้น

     เรื่องดังกล่าวคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียง และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 71 ซึ่งกรณีการให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้ เงิน ทรัพย์สิน ไม่ว่าจะโดยตรง หรือโดยอ้อม แก่ผู้ใด ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด สถานศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือสถาบันใด ตามมาตรา 73 ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการหาเสียงในเรื่องดังกล่าวไว้ในข้อ 18 (4) ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการหาเสียงว่า การช่วยเหลือเงิน หรือ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใดตามประเพณีต่างๆ กระทำมิได้

     ทั้งนี้ กกต. ได้มีหนังสือตอบข้อหารือของพรรคการเมืองที่ได้ มีหนังสือขอหารือเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในกรณีดังกล่าว และได้แจ้งให้พรรคการเมืองทราบรวมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นการทั่วไปก่อนการเลือกตั้งแล้วด้วย

เข้าชมทั้งหมด 277 ครั้ง