การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 26 เมษายน 2562
ขยายตัวอักษร :

     ตามที่มีการตั้งข้อสังเกตว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจในการตรวจสอบคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามหลังวันเลือกตั้งได้หรือไม่ หรือทำไมไม่ตรวจสอบให้เสร็จสิ้นในวันสมัครรับเลือกตั้งในคราวเดียวกัน นั้น

     คุณสมบัติ คือ ลักษณะประจำตัวบุคคล ต้องมีมาก่อนการได้มาซึ่งสิทธิหรือตำแหน่งตามกฎหมาย การกำหนดคุณสมบัติจะเป็นการกำหนดเพื่อให้ได้บุคคลลักษณะเดียวกัน ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถตรวจสอบคุณสมบัติได้เพราะมีเอกสารรับรองหรืออ้างอิงทุกรายการ

     ลักษณะต้องห้าม คือ ลักษณะที่กำหนดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อห้ามมิให้ผู้มีลักษณะบางประการที่กำหนดไว้ หรือพฤติกรรมที่ไม่สมควรเป็นผู้ดำรงตำแหน่งนั้น ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งจะตรวจสอบได้เพียงลักษณะต้องห้ามที่มีข้อมูลอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอยู่จำนวน 23 หน่วยงาน แต่ถ้าเป็นลักษณะต้องห้ามที่ข้อมูลอยู่ในความครอบครองของเอกชน อาจตรวจสอบยังไม่ได้ จึงต้องให้ผู้สมัครรับรองตนเองไว้ว่าเป็นผู้ไม่มีลักษณะต้องห้าม หากภายหลังความปรากฏว่าเป็นผู้มีลักษณะต้องห้าม อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง คณะกรรมการการเลือกตั้งก็จะดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจตามที่กฎหมายไว้ ไม่ว่าจะเป็นก่อนหรือหลังวันเลือกตั้ง หรือ วันประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว        

     กรณีการตรวจสอบลักษณะต้องห้ามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำลังดำเนินการอยู่ เป็นกรณีมีผู้ร้องว่าอาจมีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง คณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงต้องดำเนินการ
ตามหน้าที่และอำนาจให้สิ้นกระแสความ

เข้าชมทั้งหมด 602 ครั้ง