การประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 29 เมษายน 2562
ขยายตัวอักษร :

     ด้วยปรากฏเป็นข่าวตลอดมาว่า ทำไมคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งที่การเลือกตั้งได้ผ่านมากว่า 1 เดือนแล้ว 

     ขอเรียนว่าตามมาตรา 127 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ได้กำหนดว่าในการเลือกตั้งทั่วไปให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้ “ก็ต่อเมื่อ” ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม “และ” มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบห้าของเขตเลือกตั้งทั้งหมด 

     เมื่อพิจารณาข้อกฎหมายดังกล่าวข้างต้นพบว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศผลการเลือกตั้งได้ “ก็ต่อเมื่อ” ได้ดำเนินการครบตามเงื่อนไของค์ประกอบที่กฎหมายกำหนด คือ

1. ได้มีการตรวจสอบเบื้องต้นว่า การเลือกตั้งต้องเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม “และ”

2. จำนวนที่ประกาศผลต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบห้าของเขตเลือกตั้งทั้งหมด

            ด้วยบทบัญญัติดังกล่าว คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงไม่อาจทยอยประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เนื่องจากต้องประกาศผลโดยมีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบห้าของเขตเลือกตั้งทั้งหมด

เข้าชมทั้งหมด 544 ครั้ง