การเปิดเผยรายงานผลการนับคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (แบบ ส.ส. 5/18)
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 29 เมษายน 2562
ขยายตัวอักษร :

     ด้วยปรากฏเป็นข่าวว่า จะกดดันให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยรายงานผลคะแนนหน้าหน่วย (แบบ ส.ส. 5/18) โดยจะใช้สิทธิให้เปิดเผยตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

      ขอเรียนว่า

     1. รายงานผลการนับคะแนนแบบ ส.ส. 5/18 เป็นเอกสารที่เปิดเผยได้ ซึ่งคณะกรรมการประจำหน่วย (กปน.) ได้ปิดประกาศไว้ที่หน่วยเลือกตั้งหลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว 1 ฉบับ ซึ่งผู้สมัครหรือพรรคการเมืองสามารถตรวจสอบดูได้ ณ วันเลือกตั้งเป็นต้นไป

     2. ภายหลังวันเลือกตั้ง หากดูที่หน่วยไม่ทันเพราะแบบ ส.ส. 5/18 อาจชำรุดหรือเสียหาย ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองสามารถขอสำเนาเอกสารได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัด ณ ขณะนี้มีผู้สมัครได้ไปยื่นขอคัดสำเนาเอกสารรายงานผลการนับคะแนนแบบ ส.ส. 5/18 ตามสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัดแล้ว

     3. รายงานผลการนับคะแนนแบบ ส.ส. 5/18 ไม่ต้องใช้สิทธิพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในการให้เปิดเผยแต่อย่างใด เพราะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เตรียมความพร้อมในการที่จะให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองไปขอคัดสำเนาได้อยู่แล้ว

     ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประชาสัมพันธ์การขอคัดสำเนาเอกสารดังกล่าวเป็นการทั่วไป ในหลายวาระด้วยแล้ว

เข้าชมทั้งหมด 713 ครั้ง