ผลการรวมคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 8 ใหม่ (อย่างไม่เป็นทางการ)
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 28 พฤษภาคม 2562
ขยายตัวอักษร :

     ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้สั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 8 ใหม่ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 นั้น

     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเรียนว่า การดำเนินการจัดการเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่ 8 ใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 8 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการรวมผลคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า นางสาวศรีนวล บุญลือ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคอนาคตใหม่ ได้คะแนนสูงสุด จำนวน 75,891 คะแนน (เจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบเอ็ด)

     ทั้งนี้ ในเขตเลือกตั้งที่ 8 มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 163,343 คน (หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบสามคน) ผู้มาแสดงตนจำนวน 127,832 คน (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบสองคน) และผู้มาแสดงตน คิดเป็นร้อยละ 78.26


 

เข้าชมทั้งหมด 266 ครั้ง