การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของผู้สมัครและหัวหน้าพรรคการเมือง
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 12 มิถุนายน 2562
ขยายตัวอักษร :

     ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 67 กำหนดให้ภายในเก้าสิบวันนับจากวันเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละคนและหัวหน้าพรรคการเมือง ที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายตามแบบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด จึงขอแจ้งเตือนให้ผู้สมัครและหัวหน้าพรรคการเมืองยื่นบัญชีรายรับและรายจ่าย ดังนี้

     1. กำหนดวันในการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งต้องยื่นภายในเก้าสิบวันนับจากวันเลือกตั้ง ซึ่งกำหนดระยะเวลาในการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายดังกล่าวจะครบกำหนดภายในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 แต่เนื่องจากเป็นวันหยุดทำการ จึงนับวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นวันทำการแรกต่อจากวันหยุดทำการเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลาการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

     2. สถานที่ในการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง

         2.1 ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่ตนลงสมัครรับเลือกตั้ง

        2.2 หัวหน้าพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ให้ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ สำนักกิจการพรรคการเมือง ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

     3. ผู้ที่ไม่ต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง

       3.1 หัวหน้าพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยให้ยุบพรรคการเมือง กรณีศาลฎีกามีคำสั่งว่าพรรคการเมืองใดไม่ได้ดำเนินการครบเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดทำให้ไม่สามารถส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ทุกเขตเลือกตั้ง จึงไม่มีสิทธิส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและกรณีพรรคการเมืองใดไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เนื่องจากผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งไม่ประกาศให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง

      3.2 ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งไม่รับหรือไม่ประกาศให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง

     อนึ่ง หากผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละคนและหัวหน้าพรรคการเมือง ไม่ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ภายในระยะเวลาที่กำหนด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนดห้าปี
 

 

 

 

 

เข้าชมทั้งหมด 195 ครั้ง